Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
sohard
5222 0c72
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viabrzask brzask
sohard
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamslexi mslexi
sohard
sohard
6440 6e89 500
Reposted fromcheersbaby cheersbaby
sohard
Mężczyźni rzadko wyczuwają chwilę, kiedy można mieć dziewczynę dosłownie za nic.
— F.S. Fitzgerald.
sohard
2485 da7e 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viamicomomicuando micomomicuando
sohard
Nie można kochać kobiety, nie szanując jej.
— Alberto Moravia / Rzymianka
Reposted fromesperantoo esperantoo viamslexi mslexi
sohard
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viamslexi mslexi
sohard
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viacheersbaby cheersbaby
sohard
Ty nie mów do mnie w romantycznej walucie,
ty bardziej praktycznie do mnie mów,
bo chwilowo, to jesteś jak ta dziura w bucie,
że szkoda dla ciebie mi słów.

Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście,
że skruszysz ciała mego lód.
Ja nie mam ochoty do tego zamęścia,
no chyba, że zdarzy się cud.
— Agnieszka Osiecka, "Miasteczko Cud"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
sohard
2773 1574 500
Piotr Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viabrzask brzask
sohard
4571 c82d
Reposted fromtfu tfu vialubie-lato lubie-lato
sohard
sohard
1483 0fa6
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapraesens praesens
sohard
3627 db34 500
Reposted fromkjuik kjuik viapraesens praesens
sohard
Nigdy nie łam nikomu serca, ma je tylko jedno. Połam mu kości. Ma ich 206. 
sohard
Jest piękna, ale pięknych kobiet się głównie pragnie. Do kochania trzeba znaleźć niezwykłą.
— A. Baniewicz
sohard
2228 fae5 500
Reposted frommslexi mslexi
sohard
1309 1989 500
Reposted fromepi epi viamosiu mosiu
sohard
Mężczyzna, każdy mężczyzna, ma w sobie, nic o tym nie wiedząc, jakąś głęboko ukrytą moc, która budzi się w nim prędzej czy później, gdy spotka kogoś, o kim może powiedzieć: ta albo żadna. 
— Vincent Van Gogh, listy do brata
Reposted fromhormeza hormeza viatroubles troubles
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl